“Pacific Flow” | Shi Shi Beach – Clallam, Washington

This image was taken on a trip to Shi Shi Beach on the cost of Washington.